Kod spoljne hidrantske mreže radimo poslove vezane za:

  • ugradnju podzemnih i nadzemnih hidranata sa pratećim armaturama i
  • postavljanje polietilenskih ili LG cevi.